Tyck till om Ronnebys utveckling!

Hej!

Mitt namn är Hanna Faming och jag är planarkitekt på Ronneby kommun. Jag kommer tillsammans med Maria Andersson Barrdahl, landskapsarkitekt, leda arbetet med att ta fram Ronneby kommuns nya översiktsplan som tar sikte på år 2045.

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen vill och behöver vi ha med oss kommuninvånarna. Arbetet startas därför upp med en tidig medborgardialog för att samla in kunskapsunderlag.

Nedan är information om vad en översiktsplan och på kommunens hemsida finns mer information. På hemsidan finns också möjlighet att besvara en enkät.

Översiktsplan Ronneby 2045 – ronneby.se

 Varför en ny översiktsplan?

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2018 och vi kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Ronneby kommun.

Hur ser arbetet ut framöver?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en lång process som påbörjats 2022 och med målsättningen att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2025. Under arbetet kommer förslaget till ny översiktsplan att ställas ut för synpunkter två gånger, under det som kallas samråd och granskning. Det kommer även att ges flera möjligheter till dialog under processen.

Hör gärna av er via hemsidan vid frågor!

Stort tack för hjälpen! /Ronneby Kommun